Styrets sammensetning i Holy Riders MC – Sydvest – 2017

Styret skal bestå av 4 personer i tillegg til avdelingsleder. Medlemmer i styret må bære ryggmerke og avdelingens undermerke.

Hvert år skal velges :

  • 2 styremedlemmer for 2 år
  • 2 varamedlemmer for 1 år
  • 2 personer til valgkomite for 1 år
  • Revisor for 1 år
  • Hvert andre år velges avdelingsleder for 2 år. (Nytt valg 2018)

Styrets faste medlemmer:

        . Hallvard Bergsholm, avdelingsleder

        . Torstein Obrestad Fuhr, nestleder

        . Sigbjørn Harboe, menighetskontakt/ ungdomskontakt

        . Jone Kalheim, Sekretær

        . Oddmund Solheim- Kasserer

        . Arild Berentsen. vara

         Annvår Lura, vara

Styrets vara medlemmer (møte- og talerett i styret) :

  • Oddmund Solheim (1.vara og kasserer)
  • Arild Omdal Berentsen (2. vara)
  • Revisor: Kåre Skartland

Statutter :